Arrastra Mountain NE, AZ

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Arrastra Mountain NE