Sexton Mountain, OR

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Sexton Mountain