Four Mound Prairie, WA

Chart Scale: 1 to 24000

USGS Topo 7.5-minute map for Four Mound Prairie